Co je to raná péče?

Raná péče je poskytována dětem od narození do 7 let jejich věku. Kdykoli v tomto období tedy mohou rodiče EDUCO kontaktovat. Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. že poradce dojíždí do rodin a navštěvuje rodiče s dítětem přímo v jejich domácím prostředí.

Posláním EDUCA je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Cílovou skupinou EDUCA jsou rodiny s dětmi s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující). Působíme ve Zlínském kraji.

EDUCO je nestátní nezisková organizace, která je oprávněna poskytovat sociální službu v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006, o sociálních službách, § 54, obecně závaznými předpisy a dalšími vnitřními předpisy. Poskytovaná služba je bezplatná.

Jak probíhá spolupráce s odborníky?

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. spolupracuje s kolegy z resortu zdravotnictví, školství a dalších sociálních služeb. Především se jedná o neurology, pediatry, fyzioterapeuty, psychology, logopedy, speciální pedagogy či učitelky a asistentky v mateřských a základních školách. Vždy záleží na konkrétních potřebách klientských rodin.

EDUCO je akreditovaným pracovištěm Bazální stimulace a má garanci Asociace rané péče České republiky, která potvrzuje kvalitní poskytování služby rané péče.

Metoda Tým okolo dítěte

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. přišlo s metodou mezioborové spolupráce Tým okolo dítěte v roce 2017. Tuto metodu EDUCO převzalo od Petera Limbricka z Velké Británie a nadále ji rozvíjí a přizpůsobuje českému prostředí. EDUCO poskytuje metodu Tým okolo dítěte svým klientským rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Ohlasy ze strany rodin i odborníků jsou natolik pozitivní, že přináší poradkyním rané péče velkou chuť v metodě pokračovat a postupně ji rozšiřovat tak, aby byla dostupná pro co největší množství klientů.

Tým okolo dítěte propojuje spolupráci odborníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb. U jednoho stolu se tak sejdou odborní pracovníci ze všech tří resortů spolu s rodiči. Kouzlo této metody spočívá v nastavení Plánu podpory pro dítě, na jehož obsahu pracují jak rodiče, tak odborníci společně.

Metodu Tým okolo dítěte odstartovalo EDUCO pilotním projektem v roce 2017 a od samého začátku si rodiče pochvalují komplexní přístup metody. „Ze setkání Týmu okolo dítěte si odnáším ucelenější představu toho, co mám se svým synem dělat, což mě uklidnilo. Bylo bezvadné slyšet celistvé informace u jednoho stolu od všech odborníků, ke kterým chodíme,“ poznamenala po setkání týmu maminka malého Honzíka.

Zkušenosti odborníků s metodou TOD

Metodu Tým okolo dítěte odstartovalo EDUCO pilotním projektem v roce 2017 a od samého začátku sklízí pozitivní ohlasy jak ze strany rodičů, tak ze strany odborníků. K metodě TOD se nám vyjádřilo již několik odborníků:

Klinický psycholog, psychoterapeut Mgr. Terezie Štokrová

„Raná péče je  důležitou součástí  rozvoje dovedností, sociálních schopností a sebeobsluhy u dětí s postižením. Je  hodnotným zdrojem informací a pomocník pro rodiče. Považuji za velmi důležité, aby se rodičům, kterým se narodí dítě s postižením, dostalo adekvátních informací o rané péči, především od praktických lékařů pro děti. Rodiče, kteří spolupracují s ranou péčí se lépe orientují ve vývojových možnostech dítěte, vědí, jak s dětmi pracovat a znají  možnosti sociální podpory pro rodiny. Ve své praxi sleduji velký rozdíl mezi dětmi, které mají podporu poradců rané péče a těch mimo ni, v  chování a dovednostech dětí.“

 

Ředitelka školy Mgr. Pavlína Frdlíková
Základní škola Otrokovice, Komenského

„Raná péče přináší naději rodičům, což se pozitivně odráží také na dětech. Děti, které projdou ranou péčí, jsou lépe připraveny pro vstup do školního prostředí a díky realizovaným aktivitám rané péče (například TOD – Tým okolo dítěte) získá vzdělávací organizace komplexnější informace o dítěti a přechod na školní docházku je tak pro dítě více přirozenější, plynulejší a nenásilný.“

 

Speciální pedagožka Petra Slováková
Speciální pedagogické centrum ve Zlíně

„Tým okolo dítěte považuji za unikátní a velkolepý projekt s možností podpořit rodinu s dítětem se zdravotním postižením v jejich mnohdy nelehké situaci. Můžeme jim touto metodou vyjádřit podporu, nabídnout jim podpůrná opatření a zajistit jim tak pro jejich dítě kvalitnější život.“

Fotky a videa z odborných akcí

Video z mezinárodního workshopu
TÝM OKOLO DÍTĚTE 2019.

Mezinárodní setkání Na Modré.
Peter Limbrick (UK)

Setkání zahraničních partnerů z Nizozemí, Portugalska, Rakouska a Velké Británie v EDUCU.

Doporučená literatura a odkazy

Doporučená literatura

 1. PODPORA RODINY – O. Matoušek, H. Pazlarová (Portál)
 2. POSÍLENÍ RODINY –  K.Berg (Portál)
 3. ROZVOJ HRUBÉ MOTORIKY U DĚTÍ S Downovým syndromem – P. C. Winders (Ovečka o.p.s.)
 4. ROZVOJ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ DÍTĚTE S DS – J. Jarošová (Ovečka o.p.s.)
 5. BAZÁLNÍ STIMULACE (pro pečující, logopedy a spec.ped.) – K.Friedlová (APSS ČR)
 6. OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK – R. Straussová, M. Hradská ( APLA Praha)
 7. OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOC.SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PAS –R.Straussová a kol. (CTA Praha)
 8. OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ – H. Zobačová (Pasparta)
 9. SEBEOBSLUŽNÉ A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI – V. Čadilová, Z.Žampachová (APLA Praha)
 10. PETR A JEHO PŘÍBĚHY – V. Čadilová, Z. Žampachová (Pasparta)
 11. ŠEST KROKŮ KE ZVLÁDNUTÍ ADHD – C. L. Bradbury a kol. (Portál)
 12. ŘVI POTICHU, BRÁCHO – I. Březinová (Pasparta)
 13. AUTISMUS V EDUKAČNÍ PRAXI – B. Bazalová (Portál)
 14. ŘEKLO JARO LÉTU – H. Zobačová (Pasparta)
 15. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ S AUTISMEM – V. Čadilová, Z. Žampachová (Pasparta)
 16. DĚLÁTE SI STAROSTI O SVÉ DÍTĚ? – kolektiv autorů. Ke stažení zde.
 17. TAC PRO 21. STOLETÍ – P. Limbrick (Pirhana Film s.r.o.). Ke stažení zde.