Co je to EDUCO a raná péče?

EDUCO

Celý název organizace je Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. Organizace vznikla pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. EDUCO je nestátní nezisková organizace, která je oprávněna poskytovat sociální službu v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006, o sociálních službách, § 54, obecně závaznými předpisy a dalšími vnitřními předpisy. Poskytovaná služba je bezplatná.

Raná péče

je poskytována dětem od narození do 7 let jejich věku. Kdykoli v tomto období tedy mohou rodiče EDUCO kontaktovat a případně navázat s námi spolupráci. Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. že poradce dojíždí do rodin a navštěvuje rodiče s dítětem přímo v jejich domácím prostředí.

V roce 2020 jsme vydali publikaci o rané péči, po registraci vám ji rádi zdarma zašleme.

V čem vám můžeme jako raná péče pomoci?

Prostřednictvím spolupráce s EDUCO dojdete k tomu, že vaše rodina:

 • má potřebné informace a podporu pro uplatňování vašich zájmů a práv.
 • získá podporu v porozumění specifické situace vaší rodiny, přijetí a uvědomění si z toho plynoucích důsledků.
 • umí vyvážit běžný život a individuální potřeby dítěte.
 • má potřebné dovednosti pro zdravý vývoj dítěte v rámci jeho možností.
 • umí zvládnout náročné sociální situace v rámci rodiny i mimo ni. (cíle EDUCO, aktualizovány 27. 2. 2023)                                                                                                                                                          

Jsme zde pro vás, pokud u vašeho dítěte řešíte:

 • zdravotní postižení
 • obtíže ve vývoji
 • mentální, tělesné nebo kombinované postižení
 • PAS (poruchu autistického spektra)
 • komplikace způsobené předčasným porodem (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující) (cílová skupina EDUCO)
Honzik, raná péče - EDUCO

EDUCO vám nabídne:

 • podporu kompetencí ve výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutickou činnost
 • pomoc při uplatňování vašich práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
rodina, raná péče - EDUCO

Garance kvality a odbornosti

EDUCO je akreditovaným pracovištěm Bazální stimulace a má garanci Asociace pracovníků v rané péči, která potvrzuje kvalitní poskytování služby rané péče v České republice.

Jak probíhá raná péče v rodinách?

 • Ranou péči poskytujeme prostřednictvím konzultací v domácích prostředí. Konzultace realizujeme zpravidla 1x za 4 – 6 týdnů. Délka konzultace je od 1,5 – 3hodin. Doba zahájení konzultace vychází z potřeb vaší rodiny a zároveň je v souladu s našimi možnostmi.
 • Mimo konzultace v domácím prostředí můžete využít i distanční formy podpory (telefonu, e-mailu, sociálních sítí) a to v provozní době EDUCO.
 • Konzultaci s vámi provádí klíčový pracovník (případně metodik služby či koordinátor služby), kterého vám přidělíme při podpisu smlouvy.
 • S každou rodinou nastavujeme individuální plán služby a cíle, které společně nastavíme na základě vašich potřeb.
 • Z každé konzultace v rodině klienta pořizuje klíčový pracovník zápis.
 • V průběhu konzultace se můžete s klíčovým pracovníkem domluvit na zapůjčení pomůcek či literatury.

Jak postupovat v případě zájmu o službu?

 • Telefonicky na čísle 734 708 205

 • Emailem na adrese melkova@ranapecezlin.cz.

 • Osobně v EDUCO od pondělí do pátku v čase 8.00 – 12.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

rodina, raná péče - EDUCO

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

poradkyně rané péče - EDUCO

Věk dítěte 0–7 let

Trvalé bydliště ve Zlínském kraji

Splněná kritéria cílové skupiny EDUCO

Co o EDUCO řekli rodiče?

Tým okolo dítěte (TOD)

Co je to Tým okolo dítěte (TOD)?

Tým okolo dítěte (=TOD) je setkání více odborníků u jednoho stolu s vámi, rodiči dítěte. Jedná se o odborníky, kteří jsou v úzkém kontaktu s vaším dítětem a mají přesné informace o jeho dovednostech a potřebách i o situaci v rodině. Součástí setkání je také tzv. facilitátor, nestranný externí pracovník, který řídí diskuzi mezi přítomnými. Jeho snahou je udržet účastníky setkání u daného tématu a dát každému možnost vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře. Přítomen je také váš poradce rané péče. Metodu Tým okolo dítěte mohou využít pouze rodiny, které jsou nebo byly klientskými rodinami EDUCO.

Tým okolo dítěte, setkání - EDUCO

Tým okolo dítěte vám přinese užitek, když:

 • nevíte, jak dál postupovat, abyste své dítě úspěšně rozvíjeli a podporovali;
 • řešíte konkrétní problém se svým dítětem a chcete znát názor více stran;
 • máte od odborníků rozdílná či protichůdná doporučení a nevíte, jak dál postupovat;
 • si potřebujete vyjasnit situaci v rodině a chcete znát názor odborníků;
 • chcete své dítě úspěšně začlenit do MŠ či ZŠ a rádi byste se vyhnuli komplikacím ze strany učitelů, vedení či spolužáků.

Příklad konkrétní situace:

Chtěli byste své dítě se specifickými potřebami začlenit do běžné MŠ, ale nejste si úplně jistí, zda je pro něj běžná školka vhodná. Zvažujete také speciální MŠ. Proto byste rádi znali názor více odborníků, kteří vaše dítě znají a dlouhodobě s ním pracují.

Na TOD si tedy pozveme pracovníka SPC, ředitele obou školek (běžné i speciální), logopeda, psychologa a neurologa. Přítomen bude také váš poradce rané péče.

Maminka s dítětem s postižením, EDUCO
Tým okolo dítěte, Plán podpory - EDUCO

Jak přesně Tým okolo dítěte probíhá?

 1. Iniciátorem Týmu okolo dítěte je vždy rodina – řekněte o svém zájmu vaší poradkyni rané péče.
 2. Proberte s poradkyní téma, které chcete v rámci TOD řešit.
 3. Předejte koordinátorce TOD kontakty na odborníky, v jejichž péči je vaše dítě.
 4. Koordinátorka sezve odborníky na konkrétní den k nám do EDUCO.
 5. Na TOD proberte společně s odborníky situaci, která vás tíží.
 6. Vaše poradkyně rané péče na základě setkání vypracuje Plán podpory dítěte a rodiny na nejbližší období.
 7. Plánem by se po schválení rodinou měla řídit jak rodina, tak přítomní odborníci.

Jaké jsou zkušenosti rodin, které TOD absolvovaly?

„Ze setkání Týmu okolo dítěte si odnáším ucelenější představu toho, co mám se svým synem dělat, což mě uklidnilo. Bylo bezvadné slyšet celistvé informace u jednoho stolu od všech odborníků, ke kterým chodíme,“ poznamenala po setkání týmu maminka malého Honzíka.

 

Kde se vzala metoda Tým okolo dítěte?

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. přišlo s metodou mezioborové spolupráce Tým okolo dítěte v roce 2017. Tuto metodu EDUCO převzalo od Petera Limbricka z Velké Británie a nadále ji rozvíjí a přizpůsobuje českému prostředí. Tým okolo dítěte propojuje spolupráci odborníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb.

Facilitátor na TOD, raná péče - EDUCO

Příběhy rodičů

Dřívější informace by pomohly

Nejtěžší bylo to, že první dítě se narodilo s něčím, co vůbec maminka netuší, co to je a co přesně má dělat. Lékařka sdělila, že může nastat nějaký problém…
read more

Terezka

Milé EDUCO, rádi bychom Vám za celou naši rodinu poděkovali za všestrannou pomoc a podporu, kterou jsme od Vás po pět let dostávali. Od chvíle…
read more

Jaroslav & Kateřina

Našemu synovi Nicolasovi zjistili v půl roce nemoc Neurofibromatozu. Od té doby navštěvujeme neurologii paní doktorky Švehlákové ve Zlíně…
read more

Kubík a usměvavá teta

Díky hodným maminkám z lázní jsme se dozvěděli o Středisku rané péče EDUCO Zlín. Obratem jsem ji oslovila a požádala o konzultaci…
read more

Opadl z nás strach

Náš syn díky Vám objevil, že existuje i jiné místo než je domov, kde se může cítit bezpečně. Venku, mimo domov se „ztrácel“ a byl nesvůj i z malých dětí. Dále…
read more

Nevěděli jsme, co se stane

Na samém začátku bylo nejtěžší pochopit a přijmout fakt, že právě my máme postižené dítě. Bylo to těžké i proto, že jsme se to dozvěděli až po narození…
read more

Často kladené otázky

Je služba placená?

Služba je ze zákona rodinám poskytována zdarma.

Jak dlouho trvá konzultace?

Konzultace trvá zpravidla 1,5  – 3 hodiny. Délka konzultace se vždy odvíjí od množství a obsahu témat, které budete společně se svým klíčovým pracovníkem řešit.

Jak konzultace probíhá?

Obsah konzultace vždy závisí na tom, jaký si stanovíte cíl spolupráce. Část terénní konzultace je věnována přímé práci s dítětem, při které vás prostřednictvím praktických ukázek klíčový pracovník podporuje v upevňování a nácviku vašich dovedností, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte. Část terénní konzultace je pak věnována rozhovoru s rodinou, který je zaměřen na podporu a posilování rodičovských kompetencí.

Může konzultace proběhnout mimo domov? (např. u babičky,…)

Ano, konzultace může proběhnou na základě předchozí dohody s klíčovým pracovníkem i mimo domov klienta, například při doprovázení rodin při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, dětské hřiště, doprovod při cestě MHD atd. Konzultace musí vždy probíhat za přítomnosti zákonného zástupce a v regionu Zlínského kraje.

Může proběhnout i telefonická / e–mailová intervence?

Ano, pokud nemůže proběhnout terénní konzultace v domácím prostředí z důvodu nemoci, hospitalizace, pobytu v lázních, nouzovém stavu, může proběhnout po předchozí domluvě distanční forma podpory rodiny. Rodina také může kontaktovat klíčového pracovníka v pracovní době prostřednictvím telefonu/ e-mailu/ sociálních sítí kdykoliv v pracovní době v intervalu mezi terénními konzultacemi. Rodina musí dle pravidel služby využít možnosti terénní konzultace v domácím prostředí nejméně 1 x za 3 měsíce.

Bude k nám jezdit jen jeden poradce?

Zpravidla k vám bude jezdit pouze jeden klíčový pracovník, který je na začátku služby přidělen pro vaši rodinu. EDUCO zajišťuje sociální službu, není však v našich silách nabídnout vám po celou dobu trvání vaší smlouvy výhradně jednoho klíčového pracovníka. Tento klíčový pracovník se může v průběhu služby změnit.

V průběhu služby se může stát, že vás požádáme o souhlas, zda s vaším klíčovým pracovníkem může přijet také jiná kolegyně, fundraiser střediska, ředitelka střediska.  Rodina nebo klíčový pracovník může také požádat o podporu metodika střediska, nebo koordinátora střediska.

Můžu od vás dostat razítko na propustku?

Ano, váš klíčový pracovník vám může po předchozí domluvě dát na vyžádání propustku s razítkem.

Může vás první kontaktovat jiný člen rodiny/odborník, než samotný rodič?

O službu může požádat pouze zákonný zástupce dítěte.

Musíme projít nějakým vstupním vyšetřením?

Ne, ale dohodneme si s vámi osobní setkání, při kterém dostanete všechny informace týkající se průběhu služby. V průběhu setkání Vám předáme všechny informace týkající se průběhu služby a probereme vaši aktuální situaci.

Doporučená literatura a odkazy

Doporučená literatura

 1. NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ – E. Kiedroňová   (Grada)
 2. ROZVÍJEJ SE DĚŤÁTKO – E. Kiedroňová (Grada)
 3. NEJŠŤASTNĚJŠÍ MIMINKO V OKOLÍ – Harvey Karp (Ikar)
 4. MÁME DOMA MIMINKO DO DLANĚ – L. Janáčková a kol. (Grifart, spol. s.r.o.)
 5. BABY MOTÝLÍ MASÁŽE – M. Křížková (Libertas, a.s.)
 6. ODHALTE POKLAD U SVÉHO DÍTĚTE – J. Prekopová, G. Huther (Grada)
 7. NARODILO SE PŘEDČASNĚ – M. Dokoupilová a kol. (Portál)
 8. POHODOVÍ RODIČE-POHODOVÉ DĚTI – I. Jungwirthová (Portál)
 9. JAK BÝT DOBRÝM RODIČEM – J. Prekop (Grada)
 10. NEKLIDNÉ DÍTĚ – J. Prekop, Ch. Schweizewrová (Portál)
 11. SOUROZENECKÉ VZTAHY – T. Novák (Grada)
 12. CVIČÍME S KOJENCI A BATOLATY – I. Dolínková (Portál)
 13. PRŮVODCE DĚTSKÝM SVĚTEM – I. Špaňhelová (Grada)
 14. HRA VE VÝVOJI DĚTÍ v prvním roce života – D. Sobotková, J. Dittrichová (Grada)
 15. 300 HER PRO DĚTI S AUTISMEM – S. Griffin, D. Sandler (Portál)
 16. DĚLÁTE SI STAROSTI O SVÉ DÍTĚ? – kolektiv autorů. Ke stažení zde.
 17. TAC PRO 21. STOLETÍ – P. Limbrick (Pirhana Film s.r.o.). Po registraci vám zašleme zdarma.
 18. SPOLEČNĚ NAJDEME NEOBJEVENÉ RADOSTI – publikace o rané péči – J. Čelůstková. Po registraci vám pošleme zdarma.
 19. SPECIFIKA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U AUTISMU A ASPERGEROVA SYNDROMU – O. Bogdashina (Pasparta)
 20. A PROTO SKÁČU – Naoki Higašida (Paseka / Pasparta)
 21. SBORNÍK METOD PORADCE RANÉ PÉČE – kolektiv autorů (Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.). Po registraci vám pošleme zdarma.

Vše k zapůjčení v EDUCO pro klientské rodiče bezplatně.