Co je to EDUCO a raná péče?

EDUCO

Celý název organizace je Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. Organizace vznikla pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. EDUCO je nestátní nezisková organizace, která je oprávněna poskytovat sociální službu v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006, o sociálních službách, § 54, obecně závaznými předpisy a dalšími vnitřními předpisy. Poskytovaná služba je bezplatná.

Raná péče

je poskytována dětem od narození do 7 let jejich věku. Kdykoli v tomto období tedy mohou rodiče EDUCO kontaktovat a případně navázat s námi spolupráci. Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. že poradce dojíždí do rodin a navštěvuje rodiče s dítětem přímo v jejich domácím prostředí.

V roce 2020 jsme vydali publikaci o rané péči, stáhnout si ji můžete ZDE.

Cílová skupina

jsou rodiny s dětmi od narození do 7 let věku dítěte, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující).

Cíl rané péče EDUCO

 • Dosáhnout co největšího možného rozvoje schopností a dovedností dítěte v přirozeném domácím prostředí.
 • Provést rodiny v období nepříznivé situace a dovést je k jejich samostatnosti.
 • Zvýšit informovanost a povědomí o službě rané péče.

Poslání EDUCO

Posláním střediska EDUCO je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působíme ve Zlínském kraji.

Děti s tatínkem - EDUCO, raná péče

EDUCO poskytuje rodinám

 • Podpora rodiny, provázení rodiny v období raného věku dítěte
 • Podpora vývoje dítěte, praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení rodičů
 • Půjčování hraček, didaktických a kompenzačních pomůcek, odborné literatury
 • Sociálně-právní poradenství, školské poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, doprovázení
 • Zprostředkování kontaktů (rodina, instituce, odborní pracovníci)
 • Společné aktivity (semináře pro rodiče, setkání rodin,..)

EDUCO je akreditovaným pracovištěm Bazální stimulace a má garanci Asociace pracovníků v rané péči, která potvrzuje kvalitní poskytování služby rané péče.

Jak služba probíhá?

 • Konzultace v rodině se řídí vašimi požadavky a zároveň jsou v souladu s našimi možnostmi (tzn. s personálním zabezpečením a provozní dobou pracoviště). Řídí se pravidly, která jsou pro poskytování služby rané péče závazná.
 • Frekvenci konzultací si můžete volit dle svých potřeb zpravidla jednou za 4 – 8 týdnů. V případě potřeby ji lze změnit, například častější frekvence konzultací (cca 1x za 3 týdny) např. na období prvního půlroku služby.
 • V průběhu služby můžete využít i telefonických konzultací, a to v  době od 7 do 18 hodin během pracovního týdne.
 • Konzultace v rodině trvá zpravidla 2 – 3 hodiny, její minimální délka závisí na vašem přání.
 • Konzultace mohou výjimečně probíhat i ambulantně v prostorách EDUCO ve Zlíně. Nelze však využívat jen konzultace ambulantní.
 • Z každé konzultace v rodině klienta pořídí poradce zápis, který obsahuje informace, které sami sdělíte a které jsou pro poskytování služby důležité.
 • V průběhu konzultace si můžete vybrat hračky a pomůcky, které si bezplatně zapůjčíte pro práci s dítětem – ta se odvíjí od nabízených aktivit pro dítě.

Jak postupovat v případě zájmu o službu?

Raná péče EDUCO Zlín

Telefonicky na čísle 734 708 205

Emailem na adrese melkova@ranapecezlin.cz.

Osobně v EDUCO od pondělí do pátku v čase 8.00 – 12.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Rodina, raná péče - EDUCO

Věk dítěte 0–7 let

Trvalé bydliště ve Zlínském kraji

Splněná kritéria cílové skupiny EDUCO

Tým okolo dítěte (TOD)

Co je to Tým okolo dítěte (TOD)?

Tým okolo dítěte (=TOD) je setkání více odborníků u jednoho stolu s vámi, rodiči dítěte. Jedná se o odborníky, kteří jsou v úzkém kontaktu s vaším dítětem a mají přesné informace o jeho dovednostech a potřebách i o situaci v rodině. Součástí setkání je také tzv. facilitátor, nestranný externí pracovník, který řídí diskuzi mezi přítomnými. Jeho snahou je udržet účastníky setkání u daného tématu a dát každému možnost vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře. Přítomen je také váš poradce rané péče. Metodu Tým okolo dítěte mohou využít pouze rodiny, které jsou nebo byly klientskými rodinami EDUCO.

Tým okolo dítěte vám přinese užitek, když:

 • nevíte, jak dál postupovat, abyste své dítě úspěšně rozvíjeli a podporovali;
 • řešíte konkrétní problém se svým dítětem a chcete znát názor více stran;
 • máte od odborníků rozdílná či protichůdná doporučení a nevíte, jak dál postupovat;
 • si potřebujete vyjasnit situaci v rodině a chcete znát názor odborníků;
 • chcete své dítě úspěšně začlenit do MŠ či ZŠ a rádi byste se vyhnuli komplikacím ze strany učitelů, vedení či spolužáků.

Příklad konkrétní situace:

Chtěli byste své dítě se specifickými potřebami začlenit do běžné MŠ, ale nejste si úplně jistí, zda je pro něj běžná školka vhodná. Zvažujete také speciální MŠ. Proto byste rádi znali názor více odborníků, kteří vaše dítě znají a dlouhodobě s ním pracují.

Na TOD si tedy pozveme pracovníka SPC, ředitele obou školek (běžné i speciální), logopeda, psychologa a neurologa. Přítomen bude také váš poradce rané péče.

Maminka s dítětem s postižením, EDUCO
Loď s kapitánem TODem - EDUCO

Jak přesně Tým okolo dítěte probíhá?

 1. Iniciátorem Týmu okolo dítěte je vždy rodina – řekněte o svém zájmu vaší poradkyni rané péče.
 2. Proberte s poradkyní téma, které chcete v rámci TOD řešit.
 3. Předejte koordinátorce TOD kontakty na odborníky, v jejichž péči je vaše dítě.
 4. Koordinátorka sezve odborníky na konkrétní den k nám do EDUCO.
 5. Na TOD proberte společně s odborníky situaci, která vás tíží.
 6. Vaše poradkyně rané péče na základě setkání vypracuje Plán podpory dítěte a rodiny na nejbližší období.
 7. Plánem by se po schválení rodinou měla řídit jak rodina, tak přítomní odborníci.

Jaké jsou zkušenosti rodin, které TOD absolvovaly?

„Ze setkání Týmu okolo dítěte si odnáším ucelenější představu toho, co mám se svým synem dělat, což mě uklidnilo. Bylo bezvadné slyšet celistvé informace u jednoho stolu od všech odborníků, ke kterým chodíme,“ poznamenala po setkání týmu maminka malého Honzíka.

 

Kde se vzala metoda Tým okolo dítěte?

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. přišlo s metodou mezioborové spolupráce Tým okolo dítěte v roce 2017. Tuto metodu EDUCO převzalo od Petera Limbricka z Velké Británie a nadále ji rozvíjí a přizpůsobuje českému prostředí. Tým okolo dítěte propojuje spolupráci odborníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb.

Facilitátor na TOD, raná péče - EDUCO

Příběhy rodičů

Jaroslav & Kateřina

Našemu synovi Nicolasovi zjistili v půl roce nemoc Neurofibromatozu. Od té doby navštěvujeme neurologii paní doktorky Švehlákové ve Zlíně…
read more

Příběh 5

Díky hodným maminkám z lázní jsme se dozvěděli o Středisku rané péče EDUCO Zlín. Obratem jsem ji oslovila a požádala o konzultaci…
read more

Příběh 4

Milé EDUCO, rádi bychom Vám za celou naši rodinu poděkovali za všestrannou pomoc a podporu, kterou jsme od Vás po pět let dostávali. Od chvíle…
read more

Příběh 3

Náš syn díky Vám objevil, že existuje i jiné místo než je domov, kde se může cítit bezpečně. Venku, mimo domov se „ztrácel“ a byl nesvůj i z malých dětí. Dále…
read more

Příběh 2

Nejtěžší bylo to, že první dítě se narodilo s něčím, co vůbec maminka netuší, co to je a co přesně má dělat. Lékařka sdělila, že může nastat nějaký problém…
read more

Příběh 1

Na samém začátku bylo nejtěžší pochopit a přijmout fakt, že právě my máme postižené dítě. Bylo to těžké i proto, že jsme se to dozvěděli až po narození…
read more

Často kladené otázky

Budeme muset jezdit do EDUCA do Zlína?

Poradkyně rané péče bude jezdit 1x za 4 týdny k Vám domů.

Je možné mít v EDUCU logopedii/rehabilitaci?

EDUCO neposkytuje pravidelnou logopedickou a rehabilitační péči.

Může konzultace proběhnout i odpoledne, aby byl tatínek doma?

Ano, konzultace může proběhnout v pracovní dny v čase od 7.00 do 18.00 hodin.

Je služba placená?

Služba je ze zákona rodinám poskytována zdarma.

Jak dlouho trvá konzultace?

Konzultace v rodině trvá zpravidla 2 – 3 hodiny. Délka konzultace se vždy odvíjí od množství a obsahu témat, která budeme společně řešit.

Jak konzultace probíhá?

Vždy závisí na tom, jaký si stanovíte cíl spolupráce.  Část konzultace je věnována přímé práci s dítětem na podpoře dovedností, které jsou oslabeny nebo ohroženy. Část konzultace je věnována rozhovoru s maminkou (rodiči) nad tématy, které jsou aktuální.

Může konzultace proběhnout mimo domov? (např. u babičky,…)

Ano, konzultace může proběhnout na základě předchozí dohody i mimo domov klienta, např. v MŠ, u babičky,… avšak v regionu Zlínského kraje.

Může proběhnout i telefonická / e–mailová intervence?

Ano, pokud z jakéhokoliv důvodu (nemoc, hospitalizace, lázně,…) nemůže proběhnout osobní konzultace nebo pokud se objevily nové skutečnosti, které potřebujete akutně řešit, může proběhnout intervence telefonická nebo intervence emailem.

Budeme uzavírat nějakou smlouvu?

Ano, mezi střediskem EDUCO a klientem je uzavřena Smlouva o poskytování služby rané péče. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a může být vypovězena i dříve.

Bude k nám jezdit jen jeden poradce?

Zpravila k Vám bude jezdit pouze jedna poradkyně rané péče, která je přidělená pro Vaši rodinu. Může se nicméně stát, že Vás požádáme o souhlas, aby s poradkyní mohla přijet i např. zaučující se kolegyně případně fundraiser střediska. V takovém případě se s Vámi budeme domlouvat předem.

Můžu od vás dostat razítko na propustku?

Ano, Vaše poradkyně Vám může dát na vyžádání razítko na propustku.

Jsme povinni vám dokládat různé zprávy? (např. z psychologického vyšetření)

Pro poskytování služby rané péče není potřeba dokládat zprávy odborných pracovníků. Pokud to bude třeba, s ohledem na Vámi stanové cíle spolupráce, můžete dát zprávy odborníků poradci rané péče k nahlédnutí.

Musí mít moje dítě danou diagnózu před vstupem do vaší služby?

Pro přijetí do služby je určující vývojové opoždění dítěte v důsledku zdravotního stavu dítěte a s tím související i celková situace rodiny.

Může vás první kontaktovat jiný člen rodiny/odborník, než samotný rodič?

Pokud má rodina zájem o službu raná péče, je třeba, aby EDUCO kontaktoval zákonný zástupce dítěte.

Musíme projít nějakým vstupním vyšetřením?

Ano, dohodneme si s Vámi osobní setkání, tzv. Jednání se zájemcem o službu, při kterém dostanete všechny informace týkající se průběhu služby a zároveň proběhne celkové posouzení Vaší situace a rozhodnutí, zda spadáte do cílové skupiny rané péče, tedy do skupiny rodin, kterým může být služba poskytnuta.

S jakými typy postižení se na EDUCO můžeme obrátit?

Cílová skupina střediska EDUCO je rodina s dítětem od narození do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to:

Dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující).

Je možné v EDUCU získat praxi?

Ano, je. Rádi poskytneme studentům prostor k plnění praxí. Je třeba se na všem předem domluvit. Můžete nás kontaktovat na náš email, nebo skrze formulář.

Pro jak staré děti je rané péče určená?

Pro děti od narození do 7 let (do 7. narozenin dítěte).

Poradíte mi, o jaký typ sociální podpory mohu požádat kvůli svému dítěti se zdravotním postižením?

Ano, v nabídce služby je sociálně poradenství.

Doporučená literatura a odkazy

Doporučená literatura

 1. NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ – E. Kiedroňová   (Grada)
 2. ROZVÍJEJ SE DĚŤÁTKO – E. Kiedroňová (Grada)
 3. NEJŠŤASTNĚJŠÍ MIMINKO V OKOLÍ – Harvey Karp (Ikar)
 4. MÁME DOMA MIMINKO DO DLANĚ – L. Janáčková a kol. (Grifart, spol. s.r.o.)
 5. BABY MOTÝLÍ MASÁŽE – M. Křížková (Libertas, a.s.)
 6. ODHALTE POKLAD U SVÉHO DÍTĚTE – J. Prekopová, G. Huther (Grada)
 7. NARODILO SE PŘEDČASNĚ – M. Dokoupilová a kol. (Portál)
 8. POHODOVÍ RODIČE-POHODOVÉ DĚTI – I. Jungwirthová (Portál)
 9. JAK BÝT DOBRÝM RODIČEM – J. Prekop (Grada)
 10. NEKLIDNÉ DÍTĚ – J. Prekop, Ch. Schweizewrová (Portál)
 11. SOUROZENECKÉ VZTAHY – T. Novák (Grada)
 12. CVIČÍME S KOJENCI A BATOLATY – I. Dolínková (Portál)
 13. PRŮVODCE DĚTSKÝM SVĚTEM – I. Špaňhelová (Grada)
 14. HRA VE VÝVOJI DĚTÍ v prvním roce života – D. Sobotková, J. Dittrichová (Grada)
 15. 300 HER PRO DĚTI S AUTISMEM – S. Griffin, D. Sandler (Portál)
 16. DĚLÁTE SI STAROSTI O SVÉ DÍTĚ? – kolektiv autorů. Ke stažení zde.
 17. TAC PRO 21. STOLETÍ – P. Limbrick (Pirhana Film s.r.o.). Ke stažení zde.
 18. PUBLIKACE O RANÉ PÉČI – J. Čelůstková (Středisko rané péče EDUCO Zlín). Ke stažení zde.
 19. SPECIFIKA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U AUTISMU A ASPERGEROVA SYNDROMU – O. Bogdashina (Pasparta)
 20. A PROTO SKÁČU – Naoki Higašida (Paseka / Pasparta)

Vše k zapůjčení v EDUCU pro klientské rodiče zdarma.