Co je to EDUCO a raná péče?

Raná péče je poskytována dětem od narození do 7 let jejich věku. Kdykoli v tomto období tedy mohou rodiče EDUCO kontaktovat a případně navázat s námi spolupráci. Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. že poradce dojíždí do rodin a navštěvuje rodiče s dítětem přímo v jejich domácím prostředí.

EDUCO je nestátní nezisková organizace, která je oprávněna poskytovat sociální službu v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006, o sociálních službách, § 54, obecně závaznými předpisy a dalšími vnitřními předpisy. Poskytovaná služba je bezplatná.

Posláním EDUCA je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působíme ve Zlínském kraji.

V roce 2020 jsme vydali publikaci o rané péči, stáhnout si ji můžete ZDE.

Cíl EDUCA

 • Dosáhnout co největšího možného rozvoje schopností a dovedností dítěte v přirozeném domácím prostředí.
 • Provézt rodiny v období nepříznivé situace a dovézt je k jejich samostatnosti.
 • Zvýšit informovanost a povědomí o službě rané péče.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi od narození do 7 let věku dítěte, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující).

Poskytované služby

 • Podpora rodiny, provázení rodiny v období raného věku dítěte
 • Podpora vývoje dítěte, praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení rodičů
 • Půjčování hraček, didaktických a kompenzačních pomůcek, odborné literatury
 • Sociálně-právní poradenství, školské poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, doprovázení
 • Zprostředkování kontaktů (rodina, instituce, odborní pracovníci)
 • Společné aktivity (semináře pro rodiče, setkání rodin,..)

EDUCO je akreditovaným pracovištěm Bazální stimulace a má garanci Asociace pracovníků v rané péči, která potvrzuje kvalitní poskytování služby rané péče.

Jak služba probíhá?

 • Konzultace v rodině se řídí Vašimi požadavky a zároveň jsou v souladu s možnostmi EDUCA (tzn. s personálním zabezpečením a provozní dobou pracoviště). Řídí se pravidly, která jsou pro poskytování služby rané péče závazná.
 • Frekvenci konzultací si můžete volit dle svých potřeb zpravidla jednou za 4 – 8 týdnů. V případě potřeby ji lze změnit, například častější frekvence konzultací (cca 1x za 3 týdny) např. na období prvního půlroku služby.
 • V průběhu služby můžete využít i telefonických konzultací, a to v  době od 7 do 18 hodin během pracovního týdne.
 • Konzultace v rodině trvá zpravidla 2 – 3 hodiny, její minimální délka závisí na Vašem přání.
 • Konzultace mohou výjimečně probíhat i ambulantně v prostorách EDUCA ve Zlíně. Nelze však využívat jen konzultace ambulantní.
 • Z každé konzultace v rodině klienta pořídí poradce zápis, který obsahuje informace, které sami sdělíte a které jsou pro poskytování služby důležité.
 • V průběhu konzultace si můžete vybrat hračky a pomůcky, které si bezplatně zapůjčíte pro práci s dítětem – ta se odvíjí od nabízených aktivit pro dítě.

Jak postupovat v případě zájmu o službu?

Raná péče EDUCO Zlín

V případě, že máte zájem o službu raná péče, můžete nás kontaktovat:

 • Telefonicky na čísle 734 708 205
 • Emailem na adrese melkova@ranapecezlin.cz.
 • Osobně v EDUCU od pondělí do pátku v čase 8.00 – 12.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Tým okolo dítěte

Co je to Tým okolo dítěte?

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. přišlo s metodou mezioborové spolupráce Tým okolo dítěte v roce 2017. Tuto metodu EDUCO převzalo od Petera Limbricka z Velké Británie a nadále ji rozvíjí a přizpůsobuje českému prostředí. EDUCO poskytuje metodu Tým okolo dítěte svým klientským rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Ohlasy ze strany rodin i odborníků jsou natolik pozitivní, že přináší poradkyním rané péče velkou chuť v metodě pokračovat a postupně ji rozšiřovat tak, aby byla dostupná pro co největší množství klientů.

Tým okolo dítěte propojuje spolupráci odborníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb. U jednoho stolu se tak sejdou odborní pracovníci ze všech tří resortů spolu s rodiči. Kouzlo této metody spočívá v nastavení Plánu podpory pro dítě, na jehož obsahu pracují jak rodiče, tak odborníci společně.

Metodu Tým okolo dítěte odstartovalo EDUCO pilotním projektem v roce 2017 a od samého začátku si rodiče pochvalují komplexní přístup metody. „Ze setkání Týmu okolo dítěte si odnáším ucelenější představu toho, co mám se svým synem dělat, což mě uklidnilo. Bylo bezvadné slyšet celistvé informace u jednoho stolu od všech odborníků, ke kterým chodíme,“ poznamenala po setkání týmu maminka malého Honzíka.

Jak se může moje rodina účastnit Týmu okolo dítěte?

Podpory metodou Tým okolo dítěte mohou využít rodiny, které jsou klientskými rodinami EDUCA. Rodina svůj zájem sdělí svému poradci rané péče, který ji poskytne všechny potřebné informace.

Příběhy rodičů

Jaroslav & Kateřina

Našemu synovi Nicolasovi zjistili v půl roce nemoc Neurofibromatozu. Od té doby navštěvujeme neurologii paní doktorky Švehlákové ve Zlíně… read more

Příběh 5

Díky hodným maminkám z lázní jsme se dozvěděli o Středisku rané péče EDUCO Zlín. Obratem jsem ji oslovila a požádala o konzultaci… read more

Příběh 4

Milé EDUCO, rádi bychom Vám za celou naši rodinu poděkovali za všestrannou pomoc a podporu, kterou jsme od Vás po pět let dostávali. Od chvíle… read more

Příběh 3

Náš syn díky Vám objevil, že existuje i jiné místo než je domov, kde se může cítit bezpečně. Venku, mimo domov se „ztrácel“ a byl nesvůj i z malých dětí. Dále… read more

Příběh 2

Nejtěžší bylo to, že první dítě se narodilo s něčím, co vůbec maminka netuší, co to je a co přesně má dělat. Lékařka sdělila, že může nastat nějaký problém… read more

Příběh 1

Na samém začátku bylo nejtěžší pochopit a přijmout fakt, že právě my máme postižené dítě. Bylo to těžké i proto, že jsme se to dozvěděli až po narození… read more

Často kladené otázky

Budeme muset jezdit do EDUCA do Zlína?

Poradkyně rané péče bude jezdit 1x za 4 týdny k Vám domů.

Je možné mít v EDUCU logopedii/rehabilitaci?

EDUCO neposkytuje pravidelnou logopedickou a rehabilitační péči.

Může konzultace proběhnout i odpoledne, aby byl tatínek doma?

Ano, konzultace může proběhnout v pracovní dny v čase od 7.00 do 18.00 hodin.

Je služba placená?

Služba je ze zákona rodinám poskytována zdarma.

Jak dlouho trvá konzultace?

Konzultace v rodině trvá zpravidla 2 – 3 hodiny. Délka konzultace se vždy odvíjí od množství a obsahu témat, která budeme společně řešit.

Jak konzultace probíhá?

Vždy závisí na tom, jaký si stanovíte cíl spolupráce.  Část konzultace je věnována přímé práci s dítětem na podpoře dovedností, které jsou oslabeny nebo ohroženy. Část konzultace je věnována rozhovoru s maminkou (rodiči) nad tématy, které jsou aktuální.

Může konzultace proběhnout mimo domov? (např. u babičky,…)

Ano, konzultace může proběhnout na základě předchozí dohody i mimo domov klienta, např. v MŠ, u babičky,… avšak v regionu Zlínského kraje.

Může proběhnout i telefonická / e–mailová intervence?

Ano, pokud z jakéhokoliv důvodu (nemoc, hospitalizace, lázně,…) nemůže proběhnout osobní konzultace nebo pokud se objevily nové skutečnosti, které potřebujete akutně řešit, může proběhnout intervence telefonická nebo intervence emailem.

Budeme uzavírat nějakou smlouvu?

Ano, mezi EDUCEM a klientem je uzavřena Smlouva o poskytování služby rané péče. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a může být vypovězena i dříve.

Bude k nám jezdit jen jeden poradce?

Zpravila k Vám bude jezdit pouze jedna poradkyně rané péče, která je přidělená pro Vaši rodinu. Může se nicméně stát, že Vás požádáme o souhlas, aby s poradkyní mohla přijet i např. zaučující se kolegyně případně fundraiser střediska. V takovém případě se s Vámi budeme domlouvat předem.

Můžu od vás dostat razítko na propustku?

Ano, Vaše poradkyně Vám může dát na vyžádání razítko na propustku.

Jsme povinni vám dokládat různé zprávy? (např. z psychologického vyšetření)

Pro poskytování služby rané péče není potřeba dokládat zprávy odborných pracovníků. Pokud to bude třeba, s ohledem na Vámi stanové cíle spolupráce, můžete dát zprávy odborníků poradci rané péče k nahlédnutí.

Musí mít moje dítě danou diagnózu před vstupem do vaší služby?

Pro přijetí do služby je určující vývojové opoždění dítěte v důsledku zdravotního stavu dítěte a s tím související i celková situace rodiny.

Může vás první kontaktovat jiný člen rodiny/odborník, než samotný rodič?

Pokud má rodina zájem o službu raná péče, je třeba, aby EDUCO kontaktoval zákonný zástupce dítěte.

Musíme projít nějakým vstupním vyšetřením?

Ano, dohodneme si s Vámi osobní setkání, tzv. Jednání se zájemcem o službu, při kterém dostanete všechny informace týkající se průběhu služby a zároveň proběhne celkové posouzení Vaší situace a rozhodnutí, zda spadáte do cílové skupiny EDUCA, tedy do skupiny rodin, kterým může být služby poskytnuta.

S jakými typy postižení se na EDUCO můžeme obrátit?

Cílová skupina EDUCA je rodina s dítětem od narození do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to:

Dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující).

Je možné v EDUCU získat praxi?

Ano, je. Rádi poskytneme studentům prostor k plnění praxí. Je třeba se na všem předem domluvit. Můžete nás kontaktovat na náš email, nebo skrze formulář.

Pro jak staré děti je rané péče určená?

Pro děti od narození do 7 let (do 7. narozenin dítěte).

Poradíte mi, o jaký typ sociální podpory mohu požádat kvůli svému dítěti se zdravotním postižením?

Ano, v nabídce služby je sociálně poradenství.

Doporučená literatura a odkazy

Doporučená literatura

 1. NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ – E. Kiedroňová   (Grada)
 2. ROZVÍJEJ SE DĚŤÁTKO – E. Kiedroňová (Grada)
 3. NEJŠŤASTNĚJŠÍ MIMINKO V OKOLÍ – Harvey Karp (Ikar)
 4. MÁME DOMA MIMINKO DO DLANĚ – L. Janáčková a kol. (Grifart, spol. s.r.o.)
 5. BABY MOTÝLÍ MASÁŽE – M. Křížková (Libertas, a.s.)
 6. ODHALTE POKLAD U SVÉHO DÍTĚTE – J. Prekopová, G. Huther (Grada)
 7. NARODILO SE PŘEDČASNĚ – M. Dokoupilová a kol. (Portál)
 8. POHODOVÍ RODIČE-POHODOVÉ DĚTI – I. Jungwirthová (Portál)
 9. JAK BÝT DOBRÝM RODIČEM – J. Prekop (Grada)
 10. NEKLIDNÉ DÍTĚ – J. Prekop, Ch. Schweizewrová (Portál)
 11. SOUROZENECKÉ VZTAHY – T. Novák (Grada)
 12. CVIČÍME S KOJENCI A BATOLATY – I. Dolínková (Portál)
 13. PRŮVODCE DĚTSKÝM SVĚTEM – I. Špaňhelová (Grada)
 14. HRA VE VÝVOJI DĚTÍ v prvním roce života – D. Sobotková, J. Dittrichová (Grada)
 15. 300 HER PRO DĚTI S AUTISMEM – S. Griffin, D. Sandler (Portál)
 16. DĚLÁTE SI STAROSTI O SVÉ DÍTĚ? – kolektiv autorů. Ke stažení zde.
 17. TAC PRO 21. STOLETÍ – P. Limbrick (Pirhana Film s.r.o.). Ke stažení zde.
 18. PUBLIKACE O RANÉ PÉČI – J. Čelůstková (Středisko rané péče EDUCO Zlín). Ke stažení zde.
 19. SPECIFIKA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U AUTISMU A ASPERGEROVA SYNDROMU – O. Bogdashina (Pasparta)
 20. A PROTO SKÁČU – Naoki Higašida (Paseka / Pasparta)

Vše k zapůjčení v EDUCU pro klientské rodiče zdarma.