Co je to raná péče?

Dítě, raná péče - EDUCO

Raná péče je poskytována dětem od narození do 7 let jejich věku. Kdykoli v tomto období tedy mohou rodiče EDUCO kontaktovat. Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. že poradce dojíždí do rodin a navštěvuje rodiče s dítětem přímo v jejich domácím prostředí.

Posláním EDUCO je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Cílovou skupinou střediska EDUCO jsou rodiny s dětmi s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující). Působíme ve Zlínském kraji.

EDUCO je nestátní nezisková organizace, která je oprávněna poskytovat sociální službu v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006, o sociálních službách, § 54, obecně závaznými předpisy a dalšími vnitřními předpisy. Poskytovaná služba je bezplatná.

Jak spolupracujeme s dalšími odborníky?

EDUCO spolupracuje s kolegy z resortu zdravotnictví, školství a dalších sociálních služeb. Především se jedná o neurology, pediatry, fyzioterapeuty, psychology, logopedy, speciální pedagogy či učitelky a asistentky v mateřských a základních školách. Vždy záleží na konkrétních potřebách klientských rodin.

Vážíme si také spolupráce s odborníky a našimi kolegy ze zahraničí. Díky projektům mělo EDUCO možnost poznat, jak funguje podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením v Nizozemí, Rakousku, Portugalsku a Velké Británii. Tyto poznatky přenášíme do českého prostředí a jsou pro nás velkou inspirací pro práci v rané péči.

EDUCO je akreditovaným pracovištěm Bazální stimulace a má garanci Asociace rané péče České republiky, která potvrzuje kvalitní poskytování služby rané péče.

TOD konference - EDUCO

Metoda Tým okolo dítěte (TOD)

Co je to Tým okolo dítěte?

Tým okolo dítěte je metodou mezioborové spolupráce. Propojuje spolupráci odborníků ze zdravotnictví, školství a  sociálních  služeb,  rodiny a  klíčového  pracovníka  rané péče. Jedná se o odborníky, kteří jsou v úzkém kontaktu s dítětem a rodinou a mají přesné informace o dovednostech a potřebách dítěte a o situaci v rodině.

 

Jak TOD probíhá?

Na žádost rodiny se u jednoho stolu sejdou odborní pracovníci z různých resortů spolu s rodinou pod vedením facilitátora. Výstupem tohoto setkání je nastavení Plánu podpory pro dítě, na jehož obsahu pracují jak rodiče, tak odborníci společně, v návaznosti na setkání samotné. Plán podpory vytváří klíčový pracovník rodiny a rodina jej musí předem odsouhlasit.

Poradkyně pracuje s dítětem, raná péče - EDUCO

Koho metoda podporuje?

Tato metoda představuje včasnou možnost pro efektivní podporu rodin s dětmi se specifickými potřebami či zdravotním postižením bez složité administrativy. Metoda je zaměřena na rodiny s dětmi raného věku, tedy od narození do okamžiku zařazení dítěte do školy, případně do 8 až 9 let dítěte.

Podpory TOD může využít nejen rodina, která se ocitla v akutní krizové situaci nebo dlouhodobě řeší těžkou situaci, ale i rodina, která by chtěla předejít nedorozuměním, která by mohla nastat v situaci, kdy je s rodinou v kontaktu více odborníků. Důležitou roli může TOD představovat před vstupem či při vstupu rodiny do služby rané péče v rámci prevence.

Očekávaný přínos metody

Díky metodě TOD všichni odborníci, kteří pracují s dítětem, vzájemně sdílejí své znalosti a zkušenosti a směřují tak ke společnému cíli – dítě rozvíjet a učit. Nedívají se na dítě pouze ze své optiky, ale vnímají dítě jako celek. Výsledkem setkání je společné tvoření Plánu podpory dítěte a rodiny na nejbližší období a získání celistvého pohledu na dítě a rodinu  s ohledem na jejich potřeby.

Děti s tatínkem - EDUCO, raná péče

Setkání TOD vede k:

 • vyjasnění situace v rodině,
 • sjednocení a propojení nabízených doporučení, postupů a terapií,
 • hledání nových možností řešení situace,
 • získání dostupných informací, zdrojů a benefitů pro rodinu,
 • propojení odborníků, navázání spolupráce a koordinace dalších služeb,
 • vyjasnění názorů a postojů na péči, terapie, typy služeb, které rodina využívá.

Dostali jste pozvánku na TOD? Zde jsou základní pravidla:

 • TOD vždy iniciuje rodina. I právo zrušení schůzky tedy náleží rodičům dítěte, nikoli odborníkům.
 • Rodiče jsou ti, kteří rozhodují, jak nejlépe pomoci svému dítěti ve vývoji.
 • Plán podpory dítěte a rodiny tvoří klíčový pracovník rodiny (poradce rané péče).
Tým okolo dítěte, Plán podpory - EDUCO

Odkud se metoda TOD vzala?

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. přišlo s metodou mezioborové spolupráce Tým okolo dítěte v roce 2017. Tuto metodu EDUCO převzalo od Petera Limbricka z Velké Británie a nadále ji rozvíjí a přizpůsobuje českému prostředí. EDUCO poskytuje metodu Tým okolo dítěte svým klientským rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Ohlasy ze strany rodin i odborníků jsou natolik pozitivní, že přináší poradkyním rané péče velkou chuť v metodě pokračovat a postupně ji rozšiřovat tak, aby byla dostupná pro co největší množství klientů.

Klinický psycholog, psychoterapeut Mgr. Terezie Štokrová

„Raná péče je  důležitou součástí  rozvoje dovedností, sociálních schopností a sebeobsluhy u dětí s postižením. Je  hodnotným zdrojem informací a pomocník pro rodiče. Považuji za velmi důležité, aby se rodičům, kterým se narodí dítě s postižením, dostalo adekvátních informací o rané péči, především od praktických lékařů pro děti. Rodiče, kteří spolupracují s ranou péčí se lépe orientují ve vývojových možnostech dítěte, vědí, jak s dětmi pracovat a znají  možnosti sociální podpory pro rodiny. Ve své praxi sleduji velký rozdíl mezi dětmi, které mají podporu poradců rané péče a těch mimo ni, v  chování a dovednostech dětí.“

 

Ředitelka školy Mgr. Pavlína Frdlíková
Základní škola Otrokovice, Komenského

„Raná péče přináší naději rodičům, což se pozitivně odráží také na dětech. Děti, které projdou ranou péčí, jsou lépe připraveny pro vstup do školního prostředí a díky realizovaným aktivitám rané péče (například TOD – Tým okolo dítěte) získá vzdělávací organizace komplexnější informace o dítěti a přechod na školní docházku je tak pro dítě více přirozenější, plynulejší a nenásilný.“

 

Speciální pedagožka Petra Slováková
Speciální pedagogické centrum ve Zlíně

„Tým okolo dítěte považuji za unikátní a velkolepý projekt s možností podpořit rodinu s dítětem se zdravotním postižením v jejich mnohdy nelehké situaci. Můžeme jim touto metodou vyjádřit podporu, nabídnout jim podpůrná opatření a zajistit jim tak pro jejich dítě kvalitnější život.“

Vzdělávání a kurzy v EDUCO

Tým okolo dítěte – Akreditovaný kurz

Kurz Tým okolo dítěte má akreditaci MPSV a seznámí vás s metodikou mezioborové spolupráce, jejíž cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi se zdravotním postižením raného věku.

V průběhu kurzu získáte potřebné informace a dovednosti, které využijete při přípravě a realizaci vlastních setkání TOD na svém pracovišti. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Tým okolo dítěte, metodika mezioborové spolupráce.

Kurz TOD - EDUCO

Program Portage – Akreditovaný kurz

Kurz Programu Portage má akreditaci MPSV a je zaměřený na pomoc rodinám dětí se specifickými potřebami. Kurz je vhodný jak pro odborníky z řad školské, sociální a zdravotnické oblasti, tak pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Na kurzu získáte teoretické základy i praktické dovednosti s dokumentací Programu Portage, která mapuje pokroky dítěte a poskytuje metodický návod, jak s dítětem kontinuálně pracovat i jak podpořit rodinu dítěte.

Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Program Portage a podporu ve formě 4 supervizí na následující rok pro konzultanty kurzu.

Kurz Program Portage - EDUCO

Fotky a videa z akcí pro odborníky

Mezinárodní konference Na jedné lodi.
o metodě Tým okolo dítěte. 

Odborník, raná péče - EDUCO

Mezinárodní setkání Na Modré.
Peter Limbrick (UK)

Video z mezinárodního workshopu
TÝM OKOLO DÍTĚTE 2019.

Doporučená literatura a odkazy

Doporučená literatura

 1. PODPORA RODINY – O. Matoušek, H. Pazlarová (Portál)
 2. POSÍLENÍ RODINY –  K.Berg (Portál)
 3. ROZVOJ HRUBÉ MOTORIKY U DĚTÍ S Downovým syndromem – P. C. Winders (Ovečka o.p.s.)
 4. ROZVOJ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ DÍTĚTE S DS – J. Jarošová (Ovečka o.p.s.)
 5. BAZÁLNÍ STIMULACE (pro pečující, logopedy a spec.ped.) – K.Friedlová (APSS ČR)
 6. OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK – R. Straussová, M. Hradská ( APLA Praha)
 7. OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOC.SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PAS –R.Straussová a kol. (CTA Praha)
 8. OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ – H. Zobačová (Pasparta)
 9. SEBEOBSLUŽNÉ A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI – V. Čadilová, Z.Žampachová (APLA Praha)
 10. PETR A JEHO PŘÍBĚHY – V. Čadilová, Z. Žampachová (Pasparta)
 11. ŠEST KROKŮ KE ZVLÁDNUTÍ ADHD – C. L. Bradbury a kol. (Portál)
 12. ŘVI POTICHU, BRÁCHO – I. Březinová (Pasparta)
 13. AUTISMUS V EDUKAČNÍ PRAXI – B. Bazalová (Portál)
 14. ŘEKLO JARO LÉTU – H. Zobačová (Pasparta)
 15. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ S AUTISMEM – V. Čadilová, Z. Žampachová (Pasparta)
 16. DĚLÁTE SI STAROSTI O SVÉ DÍTĚ? – kolektiv autorů.
 17. TAC PRO 21. STOLETÍ – P. Limbrick (Pirhana Film s.r.o.). Po registraci vám zašleme zdarma.
 18. SBORNÍK PORADCE RANÉ PÉČE – kol. autorů (Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.). Po registraci zašleme zdarma.
 19. SPOLEČNĚ NAJDEME NEOBJEVENÉ RADOSTI – publikace o rané péči – J. Čelůstková. Po registraci vám pošleme zdarma.